Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Robert1724

Pages: [1] 2
1
Polski / Przeprowadzka - zmiana serwer fengoffice
« on: May 16, 2011, 04:04:04 PM »
Mam potrzebę przenieść obecnie używany fengoffice na inny serwer wirtualny.,
Czy jest jakiś sposób aby zautomatyzować taką przeprowadzkę ?
Zrobiłem backup całości fengoffice i zajmuje mi łącznie ~ 9Gb...

ktoś ma jakiś sposób ?

Robert

I need to move now used fengoffice on another virtual server.,
Is there any way to automate such a move?
I did a full backup fengoffice and it takes me a total of ~ 9GB ...

anyone have any way?

Robert

2
Polski / Jak dodać nowy typ dokumentu i ikonę ?
« on: February 01, 2011, 08:01:12 AM »
Jak dodać nowy typ dokumentu np. *.dwg i przyporządkować ikonę ?

To add a new document type, such as *. dwg files and assign an icon?

?

3
How To's / The default e-mail template ?
« on: January 07, 2011, 06:42:05 AM »
Hi;

how to make code changes to your default e-mail was based on the selected template html? I would like to refer to feng html file located on a root that is a model for the default system messages.

Is it possible?

Roberto

4
How To's / E-mail is not synchronized - Why ?
« on: December 28, 2010, 07:15:17 PM »
FengOffice synchronizes the directory sent when you use the functions in the administration panel -> Email Accounts -> Sync.
And when I send traditional e-mail message is not synchronized with the directory is shipped.
Why?

Roberto

5
Polski / IMAP poprzez Gmail ?
« on: December 21, 2010, 05:18:09 AM »
Zastanawia mnie bardzo czemu funkcja IMAP działa poprzez gmail a nie działa w moim przypadku poprzez serwer superhost.pl ?

W czym leży problem ?

6
Polski / Problem z pisaniem e-mail po aktulalizacji do 1.7.3.1 !
« on: December 05, 2010, 05:26:07 AM »
Mam problem z modułem e-mail. Po wykonaniu aktualizacji z wersji 1.7.2 do wersji 1.7.3.1 straciłem możliwość pisania e-mail - pole edytora tekstu jest zablokowane ! czemu ?

7
Witam
mam pytanie czy ktoś myślał nad możliwością opracowania modułu który pełnił by funkcję rejestru ofert dla klientów ?
Na przykład :
Jest Firma X która dla potencjalnych klientów oferuje usługi i wystawia wg szablonu dokumentów Ofertę która podlega rejestrowi lub numeracji. Rejestr ofert mógłby być powiązany z klientami, firmami itd.
Można by opracować moduł dla potrzeb generowania ofert - faktur proforma ale to już bardziej skomplikowany moduł ale jak dla mnie bardzo przydatny. Ponieważ można było by otworzyć projekt na podstawie przygotowanej oferty a po wykonaniu projektu można by wystawić fakturę końcową.

Co wy na taki pomysł ?

Welcome
I asked if anyone thought of the possibility of developing a module that the function of which played a register of offers for customers?
For example:
Company X is for potential clients who offer services and to issue the tender documents according to the template which is subject to registry or numbering. The register could be linked to deals with customers, companies, etc.
You could develop a module for the generation of offers - proforma invoices but this is a more complicated module but as for me very useful. Since you can open the project would be prepared on the basis of a bid after the project could be the final invoice.

How about this idea?

8
Feature requests / Blokada pliku . Lock file.
« on: September 16, 2010, 07:55:12 PM »
Witam,
zauważyłem że brakuje funkcji która pozwoliła by Użytkownikowi o prawach administratora zablokować - ograniczyć możliwość pobierania wybranych dokumentów.
Przykład :
Mamy projekt "A" a w nim dokumenty Projekt_Umowy.doc po pewnym okresie dodajemy nową plik Umowa_finalna.doc ale chcemy aby plik Projekt_Umowy.doc był zablokowany do pobierania. A na dzień dzisiejszy się tak nie da.

Jest to potrzebne aby nie duplikowały się plik bo zauważyłem że różni Użytkownicy nie czytają komentarzy tylko klikają i pobierają wszystko co się da.

Czy ktoś ma już taki problem rozwiązany ?

Hi,
I noticed that there is no feature that allowed the rights to the User Administrator lock - limit the possibility to download some documents.
Example:
We have a draft of "A" in the documents Projekt_Umowy.doc after some time we add a new file Umowa_finalna.doc but we want to file Projekt_Umowy.doc was blocked for download. And on the day so you can not.

This is needed so as not to duplikowały the file because I noticed that different users do not read the comments just click and download everything you can.

Does anyone have already solved this problem?

9
How To's / How to increase file upload? HELP!
« on: September 15, 2010, 04:32:15 AM »
Jak zwiększyć limit max_file_uploads  do 20 Mb ?
W moim przypadku mam feng na serwerze zewnętrznym i nie mogę mieć pliku php.ini
a parametry serwera max_file_uploads mają wartość 20 Mb a feng nie pozwala więcej niż 10 Mb.
Gdzie można zmienić ten parametr ?

 ???

How to raise the limit to 20 Mb max_file_uploads?
In my case I have a feng on an external server and I can not have a php.ini file
and server parameters max_file_uploads have a value of 20 Mb Feng does not allow more than 10 Mb.
Where can I change this parameter?

Roberto

10
Polski / Jak zwiększyć upload plików ? How to increase file upload?
« on: September 14, 2010, 08:05:52 AM »
Jak zwiększyć limit max_file_uploads  do 20 Mb ?
W moim przypadku mam feng na serwerze zewnętrznym i nie mogę mieć pliku php.ini
a parametry serwera max_file_uploads mają wartość 20 Mb a feng nie pozwala więcej niż 10 Mb.
Gdzie można zmienić ten parametr ?

How to raise the limit to 20 Mb max_file_uploads?
In my case I have a feng on an external server and I can not have a php.ini file
and server parameters max_file_uploads have a value of 20 Mb Feng does not allow more than 10 Mb.
Where can I change this parameter?

Roberto

11
Feature requests / Do you need to read the confirmation message?
« on: September 12, 2010, 04:45:55 PM »
Feel free to vote if you need the "read receipt message." I would like to know your opinions of how often you use this function when working with e-mail?

Roberto

12
Proponuje wprowadzić do modułu e-mail narzędzie :
http://jupload.sourceforge.net/

Jest to aplet Java dla potrzeby załączania dużych plików. Jest bardzo pomocny przy słabym łączu lub dużych plikach .

tego mi brak

Robert

Proposes to introduce the module e-mail tool:
http://jupload.sourceforge.net/

This is a Java applet to the need to attach large files. It is very helpful in low link or large files.

I lack the

Robert

13
Polski / IMAP nie synchronizuje ? czemu? IMAP not synchronizing? why?
« on: September 06, 2010, 03:15:28 AM »
Funkcja IMAP nie działa prawidłowo z serwerem www.superhost.pl. Czemu ?  Inne oprogramowania nie mają z tym żadnego problemu. Na przykład Thunderbir, doskonale synchronizuje e-mail.
Gdzie szukać rozwiązania ?

Proszę bardzo o pilną pomoc !

IMAP feature does not work properly with the server www.superhost.pl. Why? Other software does not have any problem with that. For example Thunderbir perfectly synchronizes e-mail.
Where to find a solution?

Please for quick help much!

14
Polski / Error code nr 8 ?
« on: September 04, 2010, 05:42:06 PM »
What does the error code 8 :

...application/controllers/MailController.class.php' on line 1203 (error code: 8)

?

Co oznacza błąd nr 8:

...application/controllers/MailController.class.php' on line 1203 (error code: 8)

?

15
Polski / Jaka prawidłowa konfiguracja? What is the correct configuration?
« on: September 04, 2010, 05:22:41 PM »
Poszukuję wskazówek jak prawidłowo skonfigurować fengoffice aby działał stabilnie i poprawnie przy obsłudze e-mail. Czy można poprawić ustawienia php ? czy są jakieś sposoby na problemy z odczytywaniem poczty przez fengoffice ?

Looking for tips on how to properly configure fengoffice to work stably and properly operated in an e-mail. Is it possible to correct the php? are there ways to problems with reading mail via fengoffice?

Roberto

Pages: [1] 2
anything