Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mfojt

Pages: [1]
1
Hi,

I have a clean installation of FengOffice 3.4;
installation done by hand, copied files manually set up clean database; then the installer, the first login to the setting administrator password; add a new user (login name / password) and now I have a problem:

1. logoff the user "admin"
2. In the login window enter login/password the new user and button "login"
3. The panel shows me correctly but I still have the logged-on user "admin" and not new; entered logins do not give anything, user logs in previous admin
4. situation sometimes looks different - after entering the username / password, the new user panel shows me but with a window for logging (such as if a long time doing nothing) in which the message "Your session expired due to inactivity. Fill out this form to login again. " - Proposed user is "admin", enters the new user + password and I still have the same box - do not accept the new user credential; When you type data admin it goes correctly and you can work

checked on browsers Firefox, Safari, IE - always cached clean etc.
Web Hosting - zenbox.pl
I also tried "automatic" instalation fengoffice (Instalatron) but the results the same

thanks for the help

2
Polski / czysta instlacja - problem z logowaniem
« on: December 02, 2015, 08:05:19 am »
hej,

mam czystą instalację FengOffice 3.4; instalacja wykonywana ręcznie tj. przekopiowane pliki, ręcznie założona czysta baza; następnie instalator, pierwsze logowanie z ustawieniem hasła admina; dodaje nowego użytkownika (ustalam nazwę logowania/hasło) i teraz mam problem:
1. wylogowuje się z usera "admin"
2. w okienku logowania wpisuje login/hasło nowego usera i "zaloguj"
3. pokazuje mi się panel poprawnie ale dalej mam zalogowanego usera "admin" a nie nowego; wpisane dane logowania nic nie dają tj. loguje się poprzedni user admin
4. sytuacja czasami wygląda inaczej - po wpisaniu login/hasło nowego usera pokazuje mi się panel ale z okienkiem do logowania (takim jakbym długo nic nie robił) w którym jest komunikat "Twoja sesja przeterminowała się z powodu braku aktywności. Wypełnij ten formularz by zalogować się ponownie." - proponowany user to "admin", wpisuje dane nowego użytkownika+hasło i dalej mam to samo okienko - nie przyjmuje danych logowania nowego usera; gdy wpiszę dane admina to przechodzi poprawnie i można pracować

hosting - zenbox.pl
próbowałem też "automatem" zakładać fengoffice ale efekty takie same

dzięki za pomoc

Pages: [1]